Company Policy

นโยบายบริษัท


บริษัท สิริวรรณ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตระหนักถึงช่องว่างทางสังคม การเท่าเทียมกัน การให้ความเคารพกัน ซึ่งเป็นขีดจำกัดในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ในทุกภาคส่วน บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนทั้งบริษัทคู่ค้า ซัพพลายเออร์ ทีมงาน และพนักงานทุกตำแหน่งของบริษัทฯ ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ นวัตรกรรมและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต บนพื้นฐานของ “ความเท่าเทียมกัน”

  • คาดหวังให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดี เกิดความประทับใจ ที่ไว้ใจและเลือกการใช้บริการจากเรา

  • รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
  • พัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น
  • พัฒนาองค์กร บุคคลากรของบริษัทฯ สำหรับคอยบริการลูกค้าในแต่ละแผนก เพื่อลดการเสียเวลา และลูกค้าได้รับการบริการตรงตามความต้องการมากที่สุด
  • การให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาของลูกค้า และให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไขต่อไป จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • การออกแบบ ออกแบบบนพื้นฐานของการคำนวณเฉพาะ การใช้องค์ประกอบความรู้จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ การคำนึงถึงสภาพพื้นที่ สังคม เศรษฐกิจ นำมาออกแบบระบบต่างๆ เพื่อผลิตงานของลูกค้าได้อย่างตรงความต้องการ
  • งานติดตั้ง ใช้ทีมติดตั้งเฉพาะด้าน ทีมสำรวจ ทีมคำนวณออกแบบ ทีมระบบท่อและหัวจ่าย ทีมระบบอัตโนมัติและไฟฟ้า เพื่อให้งานแต่ละขั้นตอนมีคุณภาพ
  • ด้านบริการหลังการขาย บริษัทฯ ติดตามการใช้งาของลูกค้าเสมอ หากมีปัญหาด้านระบบการใช้งานและอุปกรณ์ ทางเรามีในส่วนการรับประกันแต่ละเงื่อนไข และทีมช่างที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความคาดหวังในการลงทุนซื้อบริการของลูกค้าอย่างสูงสุด เพื่อให้ได้ระบบคุณภาพ มีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย ดูแลง่าย อายุการใช้งานที่นาน และหากมีปัญหามีทีมช่างคอยบริการทันที

ทางบริษัทฯ จึงแบ่งการรับประกันออกเป็น 3 กลุ่ม จากคุณภาพชุดอุปกรณ์และมูลค่างานที่ลูกค้าได้เลือกซื้อบริการ

กลุ่ม A :  ระยะการรับประกัน 1 ปี

กลุ่ม B :  ระยะการรับประกัน 6 ปี

กลุ่ม C :  ระยะการรับประกัน 3 ปี

เงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่นี่

ด้วยความเคารพ

ประธานกรรมการ

นาย ณัฐพัชร์ สิริคัชฌานนท์